I-tsek ang Iyong Kalagayan ng Pagpaparehistro ng Botante.

Ipasok ang iyong impormasyon sa mga paksang itinakda sa ibaba:


  (Halimbawa, 1234 Sesame Street)
 
Zip Code
(isulat ang 5 digit):
 

Ang mga nakarehistrong botante sa County ng San Diego ay maari na ngayon na i-tsek ang kalagayan ng kanilang pagpaparehistro at balotang pangkoreo.

Kung ikaw ay bumoto ng isang balotang pangkoreo maari mong hanapin at kumpirmahin kung kailan ipana-koreo ang iyong balotang pangkoreo at pagkatapos ay natanggap ng Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante.(Para sa darating na eleksiyon)

Kung ikaw ay bumoto ng isang probisyonal balota maari mong i-tsek para matingnan kung ang iyong balota ay tinanggap o tinanggihan. (Mangyaring bigyan ng palugit na 2 hanggang 3 linggo pagkatapos ng araw ng botohan bago i-tsek ang kalagayan ng iyong probisyonal balota.)

Mangyaring ibigay ang iyong impormasyon sa pamamagitan ng pagpuno sa sumusunod na porma at i-klik ang buton na Submit (Isumite). Siguruhing basahin at sundin ang mga tuntunin ng maigi kapag ipinasok ang iyong impormasyon ng paghahanap.

 

7715