Xem Lại Tình Trạng Ghi Danh Đi Bầu Của Quý Vị

Ghi những chi tiết của quý vị vào phần dành sẵn dưới đây:


  (Thí dụ, 1234 Sesame Street)
 

(Thí dụ 01/05/1954) 
Số Bưu Chính
(ghi 5 số)
 

Những cử tri đã ghi danh trong Quận San Diego nay có thể xem tình trạng ghi danh và lá phiếu bầu bằng thư của họ.

Nếu quý vị đã bầu bằng lá phiếu bằng thư quý vị có thể theo dõi và biết chắc lá phiếu bằng thư của quý vị đã gởi đi khi nào và sau đó đã nhận được bởi Văn Phòng Bầu Cử. (Cho kỳ bầu cử sắp tới)

Nếu quý vị đã bầu bằng lá phiếu tạm quý vị có thể xem để biết lá phiếu của quý vị có được chấp nhận hay không hay đã bị từ chối. (Xin chờ khoảng 2 đến 3 tuần sau ngày bầu cử trước khi xem tình trạng lá phiếu bầu tạm của quý vị.)

Xin cho biết những tin tức của quý vị bằng cách điền vào đơn dưới đây và bấm nút Gởi Đi. Nhớ đọc thật kỹ và làm theo những hướng dẫn dưới đây khi quý vị bắt đầu tìm những tin tức cần biết.

 

7611